Opleiding Docent Creatief Schrijven (DOCS)

Creatief schrijven is een belangrijke tak aan de boom van de kunsteducatie. Met de post-hbo jaaropleiding DOCS (Opleiding Docent Creatief Schrijven) voorziet Scriptplus in de behoefte aan professionalisering van het vak schrijfdocent.

Inmiddels hebben 37 schrijfdocenten uit het hele land het gecertificeerde diploma van de opleiding DOCS behaald.

Inhoudsopgave

Opzet opleiding DOCS

De opleiding DOCS omvat twee semesters en drie terugkomdagen, waarin zowel zelf schrijven (de schrijfpraktijk) als de didactiek van het schrijven (de lespraktijk) evenwichtig aan bod komen.

Onder schrijfpraktijk verstaan we:

 • schrijfopdrachten (proza, poëzie en literaire non-fictie)
 • vergelijking van de opdrachten en de achterliggende filosofie
 • het schrijfproces en reflectie daarop; feedback op tekst geven en ontvangen
 • studie literatuur over schrijven
 • het schrijfproces en reflectie daarop

Onder lespraktijk verstaan we:

 • didactiek
 • pedagogiek
 • groepsproces
 • reflectie daarop
 • feedback geven en ontvangen op gedrag
 • leer- en doceerstijlen
 • communicatietheorie
 • ontwerpen en uitvoeren van een cursus creatief schrijven onder supervisie van de docenten en met intervisie van medestudenten
 • het leerproces en reflectie daarop;
 • literatuurstudie over lesgeven in schrijven

De leerstof wordt aangeboden in een proces van afwisselend ervarend leren, reflectie daarop, theorie en literatuur. Studenten hebben een studiebelasting van gemiddeld een dag per week. Ook een stagebezoek en ervaring opdoen met het lesgeven maken deel uit van de opleiding.

Programma

Eerste semester

Het accent ligt op de schrijfpraktijk, het schrijfproces en de schrijfliteratuur. Aan de hand van schrijfopdrachten proza en poëzie en reflectie op de opdrachten bouwt de student ervaring op met schrijven en krijgt inzicht in schrijfopdrachten. Hij maakt kennis met het lesgeven in schrijven en leert zelf de eerste opdrachten te ontwerpen en de uitvoering praktisch te toetsen.

Lees hier de leerdoelen van het eerste semester.

Tweede semester

Een schrijfopdracht proza en poëzie gespreid over het hele semester, feedback geven en ontvangen en herschrijven en toewerken naar een eindproduct. Naast de schrijfpraktijk, schrijfopdrachten op gevorderd niveau, ligt het accent nu meer op de lespraktijk, het voorbereiden van de stagecursus en de didactische literatuur. De student ontwerpt lesopdrachten, geeft les aan de groep en reflecteert op de uitgevoerde lesopdrachten.

Lees hier de leerdoelen van het tweede semester.

Terugkomdagen

De student zal in deze periode zelfstandig een cursus creatief schrijven aan volwassenen geven en tijdens de intervisie daarop reflecteren. Over de cursus moet een cursusverslag worden aangelegd. De docenten doen supervisie en beoordelen de student tijdens een voorbeeldles. Ook wordt het portfolio gecompleteerd.  Het portfolio bestaat uit eigen werk, voorbeelden van ontworpen lesopdrachten, het cursusverslag en verslagen van het eigen schrijf- en leerproces.

Voor het afstuderen worden de competenties kennis, vaardigheden en attitude getoetst in een eindexamengesprek. De basis voor dit gesprek is het portfolio.

KunstKeur-opleiding

DOCS is goedgekeurd als kaderopleiding buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst, en wordt afgesloten met een examen. Dit examen leidt tot een erkend certificaat van KunstKeur. Dit is geen hbo-diploma, maar wordt daar in de praktijk wel mee vergeleken. Toelating is afhankelijk van een intake door de docenten. Doel is namelijk dat zoveel mogelijk deelnemers de opleiding met een certificaat afsluiten.   

Voor wie?

DOCS is bedoeld voor:

 • Schrijvers die lesgeven of willen lesgeven, en docenten die zelf schrijven
 • Bevoegde docenten in een ander kunstvak die zich willen toeleggen op creatief schrijf-onderwijs.
 • Bevoegde docenten moderne talen (in de opleiding schrijven we in het Nederlands).

Intake

De bedoeling van DOCS is dat zoveel mogelijk cursisten die de opleiding volgen, daadwerkelijk de eindstreep halen en gediplomeerd aan de slag kunnen. Daarom is er een zorgvuldige intake van kandidaten en toelatingsprocedure voor deze opleiding. Ingangsniveau: van kandidaten wordt verwacht dat zij ervaring hebben als schrijver of als docent.

Om je in te schrijven stuur je je cv, motivatie en een voorbeeld van eigen schrijfwerk (poëzie, proza, toneel) naar info@scriptplus.nl. Na een (telefonisch of Skype) intakegesprek volgt dan de toelating.

 • Na inschrijving heb je recht op een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Binnen deze bedenktermijn kun je de inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren (door een mail te sturen naar: info@scriptplus.nl). Hierna is jouw inschrijving definitief.
 • Wanneer een cursus of een niveau van een opleiding bij de aanvangsdatum minder dan vijf inschrijvingen heeft, behoudt Scriptplus zich het recht voor om deze uit te stellen of te annuleren. Scriptplus streeft ernaar dit de ingeschrevenen tijdig te laten weten. In het geval een cursus of een niveau van een opleiding wordt geannuleerd, stort Scriptplus het geïnde lesgeld binnen een week terug.

Meld je aan